REGULAMIN

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje na Biwaku i Przystani Niska której właścicielem jest Firma Eko-Las Marek Kurpiel (dalej Eko-Las) i jest integralną częścią umowy, do zawarcia której dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę należności za świadczone usługi portowe lub poprzez podpisanie umowy. Dokonując ww. czynności klient potwierdza, że zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Przystań jest ogólnodostępnym, płatnym według cennika miejscem postoju jachtów, namiotów, przyczep kampingowych.
 3. Miejsce cumowania wyznacza dyżurny pracownik Przystani.
 4. Miejsca przydzielone jednostka nie są miejscami stałymi. W sytuacjach szczególnych, na polecenie pracownika przystani, załoga jest zobowiązana przecumować jednostkę na inne miejsce; dotyczy to również przyczep kampingowych i namiotów.
 5. Wejście/Wyjście do portu odbywa się wyłącznie bez użycia żagli. Jachty motorowe zobowiązane są do zachowania prędkości uniemożliwiającej powstawanie fali.
 6. Wszystkie formalności związane z postojem jednostek oraz wniesienie stosownej opłaty należy dokonać u pracownika Przystani bezpośrednio przy zacumowaniu.
 7. Opłata portowa obejmuje postój jachtu, przyczepy kampingowej lub namiotu oraz korzystanie z toalet, śmietników i wody pitnej.
 8. Sprzęt ratunkowy i przeciwpożarowy znajduję się na wyposażeniu Przystani może być używany jedynie dla celów ratowniczych.
 9. Na Biwaku i Przystani Niska obowiązuję cisza nocna od 23 do 6 rano.
 10. W basenie portowym oraz na terenie całego Biwaku i Przystani zabrania się:
 • Pływania pod żaglami, rzucania kotwicy, wytwarzania fali
 • Mycia jachtów z użyciem detergentów
 • Pozostawiania luźnych cum na zewnątrz jednostki
 • Przelewanie olejów napędowych, benzyny i korzystania z substancji chemicznych w sposób umożliwiającym przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska
 • Mycie samochodów, motocykli, i innych środków transportu
 • Wylewanie i wyrzucanie jakichkolwiek zanieczyszczeń za burtę
 • Pozostawienie śmieci poza przeznaczonym na nie kontenerze
 • Rozbijanie namiotów oraz rozpalania ogniska poza miejscem wyznaczonym oraz bez zgłoszenia i wniesienia stosownej opłaty
 • Niszczenia zieleni
 • Pozostawiania włączonych urządzeń elektrycznych lub gazowych bez dozoru
 • Wchodzenia na jacht bez zgody dysponenta jednostki
 • Samowolnej zmiany stanowiska postojowego
 • Wstępu na pomost pod wpływem alkoholu i/ lub środków odurzających
 • Postepowania niezgodnie z przyjętymi zasadami współżycia społecznego i etyki żeglarskiej
 1. Eko-Las nie ponosi odpowiedzialności za kradzież jachtu, przyczepy kampingowej, namiotu lub jakiegokolwiek wyposażenia, rzeczy zagubione lub pozostawione na terenie przystani i biwaku, zniszczenie lub jakąkolwiek inną szkodę wyrządzoną przez osoby trzecie, w szczególności za szkody powstałe w wyniku ruchu jednostek pływających (z wyłączeniem szkód powstałych na skutek działania Eko-las i jego pracowników).
 2. Osoby korzystające z przystani są odpowiedzialne za szkody w infrastrukturze portowej, powstałe w wyniku ich działań bądź zaniechań.

Dzieci mogą przebywać na terenie biwaku i przystani wyłącznie pod opieką rodziców i opiekunów.